ஓடிய மானை கண்டபோது...

எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்பு வேணும்... (அதை சமைச்சு சாப்பிடுவது தனிக்கதை)

0மறுமொழிகள்:

Post a Comment

<< முகப்பு