நோ மோர் கமண்ட்ஸ்

இதற்கு விளக்கம் சொல்ல முடியாது...
இது போன்ற விளம்பரங்கள் நம் நாட்டிலும் விரைவில் வந்து விடலாம்...

2மறுமொழிகள்:

Blogger சிரிப்புக்காரன் மொழிந்தது...

test

8:45 AM  
Blogger தமியன் மொழிந்தது...

நீங்க மோசம்..

10:17 AM  

Post a Comment

<< முகப்பு